Çevirim İçin Tanıtım

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

A. Kurum Hakkında Bilgiler Tarihsel Gelişimi:

Üniversitemiz Senatosunun 09/08/2011 tarihli 10. toplantısında 2011/64 sayılı kararı ile Fakültemizin kurulmasıyla ilgili teklif dosya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmuş, 2809 sayılı Kanun’un 4633 sayılı Kanun'la değişik Ek 30'uncu maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 30.11.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan karar ve 31.05.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2013/4716 Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulmuştur.

Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri:

Misyonu: Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş ve demokratik bir fakülte olarak; başta bölgenin olmak üzere ülke tarımının gelişmesine ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasına katkı sağlayacak meslek insanları yetiştirmek, ulusal ve uluslararası alanda işbirlikleri kurmak, sürdürülebilir kalkınmaya liderlik etmektir.

Vizyonu: Doğal dengenin korunarak geliştirilmesine yönelik bilim ve teknolojiler üreten, evrensel düzeyde eğitim-öğretim veren, ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenciler tarafından tercih edilen ve aynı zamanda araştırma ve yayım faaliyetlerini sürdüren, uzmanlığa dalalı öncü, dinamik ve saygın bir fakülte olmak. Değerleri ise bilimsellik, yenilikçilik, katılımcılık, sürdürebilirlik, girişimcilik, etik değerlere bağlılık, şeffaflık, sürekli gelişme, işbirliği, kurumsal adalet, sevgi ve hoşgörü.

Hedefleri:

-Mevcut açılmış bölümlerin öğrenci alır duruma getirilmesi, alt yapısını tamamlayan bölümlerde yüksek lisans ve doktora programlarının açılması

-Doğa bilimleri konusunda lisans ve lisansüstü seviyede program açılması

-Fakültenin laboratuvar ve uygulama alanlarının geliştirilmesi, araştırma konusunda rekabet edilebilir hale getirilmesi

-Bölgenin tarımla ilgili problemlerine çözümler getirebilmesi

Akademik Personel Durumu: 

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde; Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Biyosistem Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji ve Bahçe Bitkileri olmak üzere beş bölüm bulunmaktadır. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde 3 (üç) doçent, 14 (on dört) yardımcı doçent ve 2 (iki) araştırma görevlisi  (bunlardan birisi 35. Madde ile ilişiği kesilerek başka bir Üniversite’ye görevlendirilmiştir) olmak üzere toplam 19 (on dokuz) akademik personel görev yapmaktadır.

Akademik personelin bölümlere dağılımı ise:

Bitki Koruma Bölümü:  2 profesör, 1 doçent, 4 yardımcı doçent, 2 araştırma görevlisi (bunlardan birisi 35. Madde ile ilişiği kesilerek başka bir üniversiteye görevlendirilmiştir) olmak toplam 8 personel,

Tarla Bitkileri Bölümü:  1 doçent, 3 yardımcı doçent olmak üzere toplam 4 personel,

Bahçe Bitkileri Bölümü: 1 yardımcı doçent olmak üzere toplamda da 1 personel Biyosistem Mühendisliği Bölümü: 3 yardımcı doçent olmak üzere toplamda da 3 personel,

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü: 3 yardımcı doçent olmak üzere toplamda da 3 personel,

Öğrenci Sayısı: Bu bölümlerden sadece Bitki Koruma Bölümü’nde, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında, 74 (yetmiş dört) lisans öğrencisi eğitim görmektedir.

2017-2018 yılı eğitim öğretim yılında da 74 lisans öğrencisi ile eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir. Diğer bölümlerimizde öğrenci bulunmamaktadır.